કાંઈ બોલો તો સારું

તમે કાંઈ બોલો તો સારું
પણ હું કેમનો અવસારું
મારી પાસે બધું જ છે મારું
પણ આ મન તો તમારું
તમારા વિશે કાંઈ પણ વિચારું
મનમાં તમારી છબી નિખારું
કૈંક તો છે તમારામાં ન્યારું
જગ આખું મને લાગે પ્યારું
સાચું છે , હું તો સ્વીકારું
નજીકમાં કાંઈ થાશે , ધારું
બંદામાં કાંઈ લાગ્યું ખારું?
હવે તમે કાંઈ બોલો તો સારું

Comments

Popular posts from this blog

AMTS ( મારો અનુભવ – પ્રથમ પ્રયત્ન )

વરસાદ

મનની વાત