રાધા ( gujarati literature )

તને કેમ સમજાવું તું મારી નથી
જોને , રાધા પણ શ્યામની રાણી નથી

Comments

Popular posts from this blog

AMTS ( મારો અનુભવ – પ્રથમ પ્રયત્ન )

ટ્રાફિક ( મારો અનુભવ )

Manali ( A travel diary )