સાહિત્ય માટે પ્રથમ પ્રયત્ન ( gujarati )

એકાએક બદલાઈ જાય છે મારા મનનું વર્તન,
દુનિયાના વ્યવહારો ભૂલી જાય છે મારુ આ મન,
જાણે તારલાઓની ટોપલી ખંખેરી રહ્યું હોય એવું લાગે છે ગગન,
જયારે મળે આ ત્રણનો સાથ,
ખુલ્લું આકાશ , પૂનમનો ચાંદ ને વહેતો "પવન".

Comments

Popular posts from this blog

AMTS ( મારો અનુભવ – પ્રથમ પ્રયત્ન )

વરસાદ

મનની વાત