કેમ છો

દરવાજે થઇ દસ્તક , ને મેં દરવાજો ખોલ્યો ;
કાલે હતો જે સાથી મારો , કેમ છો આજે બોલ્યો.

Comments

Popular posts from this blog

AMTS ( મારો અનુભવ – પ્રથમ પ્રયત્ન )

વરસાદ

મનની વાત