મનની વાત

ના કોઈ દુઃખ ના સુખનો સાથ
કહેવી મારે મનની વાત
ખુશીઓ છે પણ કારણ ક્યાં
સિંહનું આજે મારણ ક્યાં
ક્યાંથી ચિતરાઈ આ ભાત
કહેવી મારે મનની વાત
નથી જીવનમાં કંઈ પણ ખાસ
તો ખબર નહિ શેનો છે ત્રાસ
બુદ્ધિ જ દઈ ગઈ મનને માત
કહેવી મારે મનની વાત
રસ્તો તો વરસાદે ન્હાય
મંઝિલ કેમેય ના દેખાય
ચંદ્ર વિનાની સુની રાત
કહેવી મારે મનની વાત
કંઈ છે જે મન પર હાવી થાય
આ દુનિયા સીધી ના સમજાય
રહ્યો તો હું પણ માણસ જાત
બસ આ જ હતી એ મનની વાત

Comments

Popular posts from this blog

AMTS ( મારો અનુભવ – પ્રથમ પ્રયત્ન )

વરસાદ